02.02.2008 19:42:16

anorexie

MENTÁLNÍ ANOREXIE - porucha příjmu potravy. Člověk trpí utkvělou představou a chorobným strachem z jídla a přibírání. Případně taky vůči své postavě či nemožnosti chudnutí. Člověk uvnitř i navenek nepopsatelně trpí. Uvnitř člověka trápí výčitky z jídla, počítání kalorických hodnot, jak nejrychleji zhubnout a v hlavě má totální zmatek. V počátečním stádiu si postihnutí lidé neuvědomují, že to co dělají je nebezpečné, ale člověka postihnutého mentální anorexií poznáme snadno podle neustálého odmítání jídla, přehnaného pozorování se v zrcadle, přehnaného pohybu, zvláštního samotářského způsobu života a v neposlední řadě nemocným vzhledem.

ANOREXIE - z lékařského hlediska je to vychrtlost, kdy někdo nechce a nebo nemůže jíst, ale ne s nějakým cílem - zhubnout apod. Není to psychiská choroba jako mentální anorexie.

MENTÁLNÍ ANOREXIE SE ZVRACENÍM - v podstatě je to mentální anorexie + si člověk dává prsty do krku, aby si vyvolal zvracení kvůli strachu ze snězeného jídla atp.
BULIMIE - ve zkratce to znamená chorobné přežírání, obezita.

MENTÁLNÍ BULIMIE - závislost na jídle. Člověk je schopný zkonzumovat neskutečné množství jídla a následně na to si vyvolat umělé zvracení, aby nepřibíral na váze. Lidem postihnutých bulimií může prasknout žaludek.

Všem lidem postihnutých jednou z poruch příjmu potravy může selhat organismus, dokonce to celé vede až k smrti

Poruchy príjmu potravy se vyskytují prevážne u dívek a mladých žen a jejich nejcastejšími formami jsou mentální anorexie nebo mentální bulimie. Jde o poruchu, která spocívá v tom, že pacientky jsou neprimereným zpusobem zamereny na své telo, hmotnost a príjem potravy. Cílem obou syndromu je štíhlost a hlavní prícinou je strach z tlouštky. V prípadech mentální anorexie jde predevším o extrémní omezování príjmu potravy, u mentální bulimie o extrémní prejídání spojené s vulí vyvolávaným zvracením

Príciny poruch príjmu potravy predstavují vzájemnou interakci biologických, psychologických, rodinných a sociokulturních faktoru. Rizikové faktory významné pro vznik poruchy mají kumulativní charakter. Odlišení determinujících rizikových faktoru od vlastních projevu poruchy, vázaných na malnutrici a specifickou psychopatologii, je nesnadné zejména u pacientek s delším trváním poruchy. Nekteré rizikové faktory mohou být spolecné pro všechny formy poruch príjmu potravy (napr. sociokulturne podmínené zamerení na telo, štíhlost a diety), jiné rizikové faktory mohou být specificky vázané na odlišné formy poruch príjmu potravy (napr. rozdílné osobnostní a rodinné vzorce u anorektických nebo bulimických pacientek). Rizikovým faktorem jsou traumatické zážitky, spojené s telem, jídlem a sexualitou. Tyto zážitky mohou pusobit v koincidenci s vývojovým obdobím, kdy napr. nevhodný sexuální zážitek muže být v mladším školním veku potlacený a v nastupující adolescenci se zacne pripomínat s obnoveným traumatizujícím dopadem na prožívání tela a jeho sexuálních projevu.

Individuální telesné charakteristiky predstavují riziko vzniku poruchy v následujících prípadech:

1) Ženské pohlaví. Jde o riziko, které má relativne samostatné postavení, jež není vázáno jen na menící se kulturní a spolecenské okolnosti.
2) Hruškovitá distribuce uložení tuku v tele. Rozložení tuku v pase a hýždích zretelne koreluje s nespokojeností s telem u dívek s poruchou príjmu potravy.
3) Vysoký index hmotnosti tela (pro tuk). Tento index má silnou genetickou vazbu a predstavuje zretelný rizikový faktor pro vývoj bulimie.

Hormonální vlivy jsou casto diskutovaným tématem. Nabízí se otázka, v jaké míre jsou zmeny zjištované u poruch príjmu potravy výsledkem základní neuroendokrinní abnormality a v jaké míre jsou zpusobeny hladovením. Podobne jako u jiných psychosomatických syndromu je i porucha príjmu potravy provázena dysfunkcí hormonálních vztahu hypotalamu a hypofyzogonádové osy. Zmeny metabolismu, které jsou vázány na hlad, regulaci pocitu sytosti, nálady a kontrolu impulzu, mohou pretrvávat i po období úpravy hmotnosti. Napríklad pacientky s restriktivní anorexií potrebují více energie k udržení denní váhy než bulimicky. Tyto rozdíly pretrvávají mesíce po konsolidaci hmotnosti. Nekteré zmeny telem vytvárených látek v organismu pravdepodobne predcházejí vývoji poruchy. Nekteré zvracející bulimicky mají zvýšené plazmatické hladiny endorfinu, což by mohlo naznacovat, že jejich úleva po zvracení je takto zprostredkována premorbidními ukazateli. Dále pri hladovení dochází k biochemickým zmenám, které mají vztah k depresi. Antidepresiva ovlivnující metabolismus nekterých prenašecu nervových vzruchu jsou casto úcinná u bulimicek

Psychologické faktory

Psychologické faktory, které mužeme pro vznik poruchy príjmu potravy pokládat za rizikové, se týkají zejména osobnostních rysu, regulace afektu, zpusobu kognitivního zpracování informací a vazbového chování. Uvádejí se odlišné osobnostní charakteristiky u pacientek s mentální anorexií a bulimií. Anorekticky bývají úzkostné, emocionálne inhibované, perfekcionistické, zamerené na výkon. Oproti tomu bulimicky bývají impulzivní, s projevy emocionální lability, s tendencí k depresi a sebepoškozování. Významný rozdíl bývá zminován ve zpusobu regulace afektu (od inhibující tendence u anorekticek po nekontrolované afektivní projevy u bulimicek). Problémy v kognitivním zpracování informací se vztahují napr. ke zmenám ve vnímání vlastního tela nebo ke kognitivním aspektum tzv. cernobílého myšlení. Typické projevy se vyskytují v oblasti vývojové separace a individuace, kdy je na vazbovém chování patrné silné, závislé a casto ambivalentní obsazení emocne významných druhých osob.

Rodinné okolnosti

Rodinné okolnosti jako rizikový faktor vzniku poruchy príjmu potravy bývají nejcasteji vyjádreny problematickou rodinnou interakcí. Soucasné práce již nesmerují tolik k osobnostním charakteristikám rodicu, ale ke zpusobu, jakým se v rodine komunikuje. Jde jednak o formální znaky komunikace, jednak o obsah komunikace (napr. zamerení na jídlo, diety, štíhlost). V této souvislosti pripomínáme, že se již setkáváme s poruchami príjmu potravy v druhé generaci, tedy s rodinami, v nichž matka v minulosti touto poruchou trpela a dosud je zamerena na štíhlost, dodržování diet a tzv. zdravou stravu. Toto zamerení pak prenáší na své deti. Formální zpusob komunikace muže odlišovat rodiny s anorektickým dítetem (uzavrené, rigidní rodiny s durazem na perfekcionismus a výkonnost) od rodin bulimických pacientek (rodiny se znaky dezorganizace, nedostatecne pecující o deti). Zvláštní problém predstavuje zkušenost sexuálního zneužití v rodine, která byla spojována zejména se vznikem mentální bulimie.

Sociokulturní podmínky

Sociokulturní podmínky predstavují nepochybne jeden ze sice nespecifických, ale velmi duležitých rizikových faktoru pro vznik poruchy príjmu potravy. Soucasné práce predkládají údaje o zvyšujícím se výskytu poruch príjmu potravy v zemích západního sveta v posledních desetiletích. Sociokulturní zamerení na štíhlost, diety, sebekontrolu a sebeovládání, prezentace ideálu krásy v casopisech pro ženy a dívky ovlivnuje i dívky mladšího veku. Ohroženy jsou zejména tzv. rizikové skupiny (gymnastky, baletky, modelky).

Vyvolávající faktory

Výše uvedené rizikové faktory predstavují jak celospolecenské (sociokulturní), rodinné (rodinná konstelace), tak individuální (napr. osobnostní charakteristiky) pozadí pro rozvoj mentální anorexie a mentální bulimie. Krome techto faktoru mužeme nekdy zjistit individuální vyvolávající príciny. Takovou bezprostrední prícinou mohou být traumatizující zážitky, které mají rozlicné psychosexuální souvislosti.
Interakce rizikových faktoru a dusledku poruchy

Klinický obraz poruchy príjmu potravy, mentální anorexie nebo mentální bulimie je dán také interakcí premorbidních faktoru s projevy onemocnení. Již samo hubnutí a stav nedostatecné výživy ovlivnuje psychické prožívání. Tento vliv byl prokázán napríklad tzv. Minnesotským pokusem, kdy skupina zdravých mužu podstoupila z experimentálních duvodu nekolikamesícní hladovení a ztratila v prumeru 25 % své puvodní hmotnosti. Tito muži pak vykazovali zmeny v psychice a chování velmi podobné mentální anorexii.

Ve své klinické praxi jsme se opakovane setkali s prípady atypické mentální anorexie, která se rozvinula na bázi somatického onemocnení (napr. prujmového) spojeného s úbytkem hmotnosti. U techto dívek se pres popírání aktivní snahy zhubnout rozvinul jinak vcelku typický obraz mentální anorexie s odmítáním jídla, manipulací s ním, navozování zvracení atd. Dalšími vzájemne se ovlivnujícími faktory jsou rodinné vztahy. Premorbidní situace v rodine je onemocnením dále negativne ovlivnována, a nezrídka dojde k postupné devastaci vztahu. Asi málokterá porucha (snad krome toxikomanie) zasahuje tak významne do rodinných vztahu jako mentální anorexie nebo bulimie. Pokud jsou jako rizikové faktory uvedeny osobnostní charakteristiky jako úzkostnost, perfekcionismus, emocionální inhibovanost a zvýšená ctižádostivost, pak se v prubehu rozvoje mentální anorexie tyto rysy casto ješte podstatne zvýraznují.


(více)
TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se